Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Základní škola speciální

Ve škole plní povinnou školní docházku žáci se středně těžkým,těžkým či s hlubokým mentálním postižením, žáci s kombinovanými vadami, autisté. Pedagogický kolektiv školy využívá všech metod a forem práce, které umožní našim žákům dosáhnout úspěchů ve vzdělávání a vedou k osvojení základních znalostí a dovedností. Třída základní školy speciální má kapacitu 4 – 6  žáků a zabezpečuje výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami.  Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně: 1. stupeň (1. – 6. ročník) a druhý stupeň (7. – 10. ročník). Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

 

 

 

 

 

V současné době je vzdělávání realizováno v třech třídách základní školy speciální.

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ I (dále ZŠS I)

Ve třídě působí třídní učitelka Helena Fischerová a asistentka pedagoga Petra Šneberková. Žáci mají v případě potřeby individuální výchovně vzdělávací plán, který vychází z daného vzdělávacího programu.

Samotné vyučování probíhá v blocích, kde jsou zastoupeny předměty dle rozvrhu, jenž je dán učebním plánem příslušného vzdělávacího programu. Těžiště práce spočívá ve výchovně – vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků, které žákům umožní realizovat se v běžném životě.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ II (dále ZŠS II)

Výchovu a vzdělávání zajišťují třídní učitelka Mgr. Jana Popelášová, další pedagogický pracovník Jarmila Takáčová a asistentka pedagoga Jana Konšalová. Žáci mají v případě potřeby individuální výchovně vzdělávací plán, který vychází z daného vzdělávacího programu.

Samotné vyučování probíhá v blocích, kde jsou zastoupeny předměty dle rozvrhu, jenž je dán učebním plánem příslušného vzdělávacího programu. Těžiště práce spočívá ve výchovně – vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků, které žákům umožní realizovat se v běžném životě.

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ – třída s rehabilitačním stupněm (dále ZŠS – rehab. st.)

 

Ve třídě působí třídní učitelka Šárka Kůstová, Zdeňka Banková jako další pedagogický pracovník a asistentka pedagoga Eva Kristová.
Rehabilitační vzdělávací stupeň základní školy speciální je uplatňován pro:

  • jednotlivého individuálně integrovaného žáka s těžkým mentálním postižením v podobě zakomponování do individuálního výchovně-vzdělávacího programu,
  • pro žáka s hlubokým mentálním postižením osvobozeného od povinnosti docházet do školy či povinné školní docházky, kterému je odbor školství příslušného krajského úřadu státní správy povinen zajistit po dobu věku školní docházky optimální formu vzdělávání, jsou využity  vhodné prvky v rámci individuálního výchovně-vzdělávacího programu.

V Rehabilitačním vzdělávacím stupni základní školy speciální plní žák povinnou školní docházku. Školní docházka žáka je desetiletá, stejně jako docházka do základní školy speciální. Vnitřní členění “rehabilitační” třídy nevychází z věkových charakteristik žáků, ale z úrovně jejich individuálních schopností a potřeb.

 

 

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením dle školského zákona § 42 sb., 

Jiný způsob plnění povinné školní docházky může mít podobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. Žák plní povinnou školní docházku, aniž by pravidelně docházel na výuku v budově školy.  Prakticky výuka probíhá tak, že je žák vzděláván ve svém přirozeném prostředí (domov, zařízení sociálních služeb). S přihlédnutím k individuálním možnostem jsou žáci začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje různé terapeutické přístupy. Vzdělání zajišťuje učitelka Lucie Geipelová.

 

 

Organizace školního roku

2023/2024
I. pololetí: 4. září 2023 – 31. ledna 2024

podzimní prázdniny: 26. října 2023 a 27. října 2023

vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

jednodenní pololetní prázdniny: 2. února 2024

___________________

II. pololetí: 1. února 2024– 30. června 2024

jarní prázdniny: 12. února 2024 – 18. února 2024

velikonoční prázdniny: 28. března 2024

hlavní prázdniny: 29. června 2024 – 1. září 2024
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve čtvrtek 2. září 2024.

UmímExcel.cz